КОИ СМЕ НИЕ?

Сдружение ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ е независима организация с нестопанска цел, основана на принципите: почтеност, етичност и професионализъм.

Сдружението е учредено през 2020 г. В него членуват само физически лица, с доказани професионални качества в областта на обучителната, консултантската и оценителската дейност. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в участие в обществените процеси, като съдейства за повишаване квалификацията на представители на консултантската, образователната и оценителската гилдии и по внедряване на добри и иновативни практики, свързани с упражняването на тяхната дейност.

Прочети

Ние съдействаме чрез актуални обучения, добри и иновативни практики да се повишава качеството, приноса и националня статут на консултантската и оценителската дейности, ориентирани към благото на обществото.

Да направим професионализма, доверието и уважението към експерта крайъгълен камък на нашата дейност.

В дейността си ние се ръководим от следните основни цели:

  • Да защитаваме правата, достойнството и законните интереси и професионалната и обществена позиция на нашите членовете и престижа на консултантската и оценителска дейност;
  • Да представляваме интересите на нашите членове пред държавни и общински органи, обществени организации, физически и юридически лица;
  • Да провеждаме на обсъждания, допитвания и анализи на закони, наредби и други нормативни актове, във връзка с консултантската и оценителската дейности;
  • Да съдействаме за повишаване квалификацията на консултантската, образователната и оценителската гилдии, вкл. учене през целия живот, като важен фактор за развитие на успешна кариера;
  • Да съдействаме за въвеждане на съвременни иновативни подходи в областта на консултирането, образованието и оценителската дейност;
  • Да работим за установяване на контакти и осъществяване съвместна дейност по със сродни организации и образователни институции във и извън страната;
  • Да подпомагаме изявата на нашите членове в професионални форуми;
  • Да разработваме учебни програми, методики и учебни пособия за професионално обучение;
  • Да подпомагаме нашите членове при осъществяване на професионалната им дейност и отстояване спазването на етичните принципи и задължения за реализирането им.

ОЦЕНКИ

Запишете се да получавате известия за предстоящи събития, обучения или просто полезна информация