ОНЛАЙН ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Какво са лични данни?
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.“

Какви лични данни събираме чрез уебсайта на ОКО – ОБУЧЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ?
IP адреси
IP адресът е номер, който се дава на Вашия компютър всеки път, когато влезете в интернет. Той позволява на компютрите и сървърите да се разпознават и да обменят данни. IP адресите, които се изписват за потребителите, може да се записват с оглед сигурността на информационните технологии и за целите на диагностиката на системите. Тези данни може да се използват и в агрегирана форма за провеждане на анализи на тенденциите във връзка със сайтовете и тяхната работа.
„Бисквитки“ и други проследяващи технологии
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, съдържащи малки количества информация и се съхраняват на Вашия компютър или в паметта на Вашия уеб браузър. След това, Вашият уеб браузър изпраща тези бисквитки обратно към нашия уебсайт при всяко следващо посещение, като помага на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на действията).
Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт и нашите продукти). Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице. По-подробна информация относно бисквитките и тяхната функционалност можете да откриете на https://www.aboutcookies.org/.

Защо Сдружение ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ обработва лични данни?
За осъществяване на дейността си, организиране на събития, членуване в Сдружението. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

Как използвате моите лични данни?
Единствено за целите на дейността, осъществявана от ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ, а именно представляване на членовете на Сдружението; идентифициране и реализиране на бизнес възможности чрез партниране с българския и международен бизнес, държавни, общински, правителствени и неправителствени организации; организиране на събития, семинари и обучения.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Ние няма да предаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.
Ако възникне необходимост да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили Вашето съгласие (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).
Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите лични данни, които събирате?
ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук. Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп.

Какви са моите права?
По Ваше искане сме длъжни да Ви отговорим каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани от нас?
Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да подадете лично, по имейл или по пощата на адреса на Сдружението.

Важно за Вас като потребители на нашите услуги
Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с условията на нашата политика за поверителност! Събираната от нас информация се използва единствено и само, за да подобрим услугата, която Ви предоставяме.