АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

Представяме и обсъждаме въпроси, свързани с теорията и практиката на стойностната оценка, които са полезни и интересни за оценителската гилдия.

МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

Представяме и обсъждаме алгоритми и методики за стойностна оценка на различни обекти с отчитане на тяхната специфика.

ОЦЕНИТЕЛСКИ ЕКСПЕРТИЗИ

Представяме оценителски експертизи от реалната практика.