КОИ СМЕ НИЕ?

Сдружение ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ е независима организация с нестопанска цел, основана на принципите: почтеност, етичност и професионализъм. Сдружението е учредено през 2020 г. В него членуват само физически лица, с доказани професионални качества в областта на обучителната, консултантската и оценителската дейност.

Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в участие в обществените процеси, като съдейства за повишаване квалификацията на представители на консултантската, образователната и оценителската гилдии и по внедряване на добри и иновативни практики, свързани с упражняването на тяхната дейност чрез:

 • Организиране на различни форми на обучение и квалификация;
 • Предоставяне на експертни становища и консултации в областта на стойностни оценки, управление на активи, инвестиционни, финансови, маркетингови и бизнес анализи и стратегии;
 • Осъществяване на издателска и разпространителска дейност на консултантска,
  оценителска и друга литература и информация;
 • Разработване и управление на национални, европейски и международни проекти;
 • Подпомагане развитието на оценителската и консултантска професии и на своите членове да използват опита на най-добрите международни практики;
 • Осигуряване на членовете си на методическо и практическо съдействие при осъществяване на тяхната дейност;
 • Осъществяване на съвместни инициативи с други национални и международни
  организации със сродна дейност, със специализирани и други държавни органи, с висши учебни заведения, научно-изследователски институти и обществени организации;
 • Осъществяване на връзки със сродни организации в чужбина, членуване в тях и участие в международни прояви.

УЧРЕДИТЕЛИ

Виолета Касърова

Доктор по икономика с научно звание „доцент“. Правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания, недвижими имоти, финансови активи и финансови институции с над 20 годишен практически опит. Председател на Одитния комитет на ЗК „Медико-21“ АД. Автор на редица публикации по финансов анализ, бизнес оценяване и стойностно базиран мениджмънт. Вещо лице към Агенцията по вписванията. Преподавател в НБУ, УАСГ и Международния банков институт, водещ лектор в курсове и семинари по продължаващо обучение в областта на стойностната оценка.

Татяна Илева

Магистър по икономика от УНСС. Certified Management Consultant [СМС] към Българската асоциация на управленските консултантски организации (БАУКО). Правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания и на машини и съоръжения. Над 20 годишен опит като консултант по управление и като оценител на търговски предприятия и вземания. Вещо лице към Агенцията по вписванията и Софийски градски съд. Специализации: Управление на консултантски фирми към Carl Duisberg Centre, Koeln and GFA,Germany; Стопанско управление към WIFI, Viena, Austria; Управление на европейски проекти към Национално сдружение за управление на проекти; Водещ одитор в областта на корпоративната социална отговорност и социалния одит към Академия TUV NORD и др.

Петър Савов

Магистър от УАСГ по: промишлено и гражданско строителство, управление на земи и имоти и международни икономически отношения. Правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания, на недвижими имоти и на машини и съоръжения. Над 20 годишен опит в оценяването, вкл. приватизационни и пазарни оценки на редица големи предприятия и обособени части. Вещо лице към Софийски градски съд и Административен съд – София. Лектор в курсове и семинари по оценка на недвижими имоти.

Иван Митев

Доктор на техническите науки с научно звание „доцент“. Правоспособен оценител на търговски предприятия и вземания и на машини и съоръжения. Лектор в курсове и семинари по оценка на машини и съоръжения. Над 25 години опит в оценяването на активи и цели предприятия. Има редица публикации по организация и икономика на производството, труда и управлението. Съавтор на учебник по оценяване на строителни машини и оборудване. Вещо лице към Софийския градски съд.

Серафим Петров

Доктор по икономика с научно звание „професор“. Преподава в Международното Висше Бизнес Училище (МВБУ), Софийски университет „Св.Климент Охридски”, НБУ, Международен банков институт. Специализирал е в Института на IBM в Лондон, в Международния институт по проблемите на управлението, в Института за МСП в Хоофдорп, Холандия, в МОТ на ООН в Торино, в JICA-Токио, Япония. Изнася лекции по Статистика, Управление на риска, Количествени методи в управлението, Финансова математика, Финансов инженеринг, Mоделиране и прогнозиране, Предприемачество и бизнес планиране. Правоспособен оценител на финансови активи и финансови институции.

Екатерина Игнатова

Магистър по икономика от Висшия Икономически Институт в Прага. Специализирала е управление на бази данни в CEPIA, Париж, бизнес право в Американския Университет в България и управление на МСП в Учебния център на Националната Банка на Гърция. Има голям опит на ръководна позиция в неправителствения сектор, създаване на мрежи и лобиране. Консултант в областта на публичната администрация и организационното развитие. Работила е и в международна културна среда.

УПРАВЛЕНИЕ

Дейността на ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ се води от Управителен съвет и Контрольор.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
Председател: Виолета Касърова

Татяна Илeва
Петър Савов

КОНТРОЛЬОР: Серафим Петров

ЧЛЕНОВЕ

Членуването в ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ е доброволно. Членството е пълноправно, асоциирано и почетно.

ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което упражнява консултантска, образователна и/или оценителска дейност, приема да спазва Устава и Етичните норми на Сдружението и споделя неговите цели и средствата за тяхното постигане.

АСОЦИИРАН ЧЛЕН на Сдружението може да бъде всяко физическо лице, упражняващо като съпътстваща дейност консултантска, образователна и/или оценителска дейност, което приема Устава и Етичните норми на Сдружението и споделя неговите цели и средствата за постигането им.

ПОЧЕТЕН ЧЛЕН на Сдружението може да бъде всяко физическо лице с дългогодишен опит и принос в развитието на Сдружението и в постигане на целите му.

Придобиване на членство: Членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет с изрично решение. Кандидатите за членове подават: писмено заявление чрез Председателя на Управителния съвет, декларация, че приемат да спазват Устава, Етичните правила, решенията на общото събрание и относимите решения на другите органи на Сдружението, както и препоръки от двама учредители на Сдружението и CV по образец.

Заявлението за членство изтеглете ТУК

CV – образец изтеглете ТУК