Рискът не е само понятие,  рискът е характеристика, която може да бъде регистрирана, да бъдат събрани данни в конкретна ситуация, да се анализират данните със статистически методи и да се измери. На тази основа може да се прецени колко голям е даден риск. В България в много висока степен се следи риска във финансовата сфера и на  капиталовия пазар при търговията с ценни книжа. Това означава, че можем да съберем съответната информация, да я обработим, да я анализираме и да определим, колко риск има в определени операции.

Автор: Серафим Петров

Издателство: Авангард Прима, София, 2015, стр. 128, ISBN 978-954-323-775-3

СПОДЕЛЕТЕ: