Вътрешната норма на възвращаемост (IRR – Internal Rate of Return) е един от най-популярните показатели във финансовия анализ. Широко се прилага за оценка на инвестиционни проекти, при анализа на облигации и др.

Този показател представлява нормата на дисконтиране, при която настоящата стойност на всички парични потоци на инвестиционния проект (т.е. NPV) е = 0. Това означава, че при такава норма на дисконтиране инвеститорът ще може да възстанови първоначалната си инвестиция, но не повече.

Дефиниция
IRR на паричния поток – това е норма ни дисконтиране, при която NPV на този поток е равна на нула.

Формула

Или                                                                     +…..+

където:
NPV – нетна настояща стойност
IRR – вътрешна норма на възвращаемост
CF t – паричен поток, генериран от проекта за една година от пеирода
Со – начална инвестиция
t – време (период) за реализиране на проекта
n – години в периода
Поради естеството на формулата обаче, IRR не може да бъде изчислен аналитично и вместо това трябва да бъде изчислен или чрез проба и грешка, или с помощта на софтуер, програмиран за изчисляване на IRR.
IRR, за разлика от NPV, има смисъл само за инвестиционен проект, т.е. когато един от паричните потоци (обикновено първият) е отрицателен. Този отрицателен паричен поток ще бъде началната инвестиция. В противен случай никога няма да получим NPV, равен на нула.

IRR — това е максималното значение на стойността на капитала, при която инвестиционният проект се откупува. При оценката на инвестицията IRR се сравнява с изискуемата норма на доходност на инвестирания капитал и ако IRR е по-висока от изискуемата доходност, то проектът се счита за привлекателен.
Най-общо казано, колкото по-висока е вътрешната норма на възвръщаемост на проекта, толкова по-желателно е той да се реализира. IRR е еднаква за инвестиции от различни видове и като такава IRR може да се използва за класиране на множество перспективни проекти на сравнително равномерна основа. Ако приемем, че разходите за инвестиции са равни между различните
проекти, проектът с най-висок IRR вероятно ще се счита за най-добрият.

Използвани източници:
1. https://erohovastitch.ru/bg/detskie-posobiya/raschet-irr-vnutrennyaya-norma-dohodnosti-opredelenie-formula-i-primery-vnutrennyaya.html
2. https://www.alt-invest.ru
3. https://bg.earnmoneyfromhometoday.com/internal-rate-return-irr
4. https://bg.puntomarinero.com/internal-rate-of-return-the/
5. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/internal-rate-return-irr/

Материалът е подготвен от доц.д-р Виолета Касърова
vkasarova@okobg.com