СЕМИНАР: СЧЕТОВОДСТВО ЗА ОЦЕНИТЕЛИ

Дата на събитието:

2 юли, 2022

Час на събитието:

09:30

Локация

Рослин Сентръл Парк Хотел София

Сдружение „ОКО – Обучение Консутации Оценки”

има удоволствието да Ви покани да участвате в

СЕМИНАР НА ТЕМА:

СЧЕТОВОДСТВО ЗА ОЦЕНИТЕЛИ (ПРИМЕРИ ОТ ДОБРАТА ПРАКТИКА)

 

02 юли 2022 г.,  09.30 – 16.30 ч., присъствено и с възможност за участие online 

Цел на семинара: Счетоводната отчетност на оценяваното предприятие е базов информационен източник за оценителите, който разкрива в парична форма текущите (към датата на оценката) и ретроспективни резултати от стопанската дейност. Без анализ на данните от минали периоди от  функциониране на оценяваната организация не е възможно да се направи прогноза за бъдещото й развитие. Успешното използване на счетоводната отчетност в оценителския процес предполага доброто й познаване, в т.ч. и на нейните недостатъци (ретроспективност, вариантност при отчитане на пасивите и активите) и владеене на начините за нормализирането й в хода на оценката.

Темата на семинара е ориентирана към оценители на всички видове активи, които в процеса на оценката използват счетоводна информация.

ЛЕКТОР: Аксения Добазова – регистриран одитор от 1991 г.; оценител с оценителска правоспособност „Търговски предприятия и вземания“ от 2014 г.; лектор в курсове, провеждани от Института на дипломираните експерт счетоводители в България (ИДЕС).

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА: 110 (Сто и десет) лв. Сдружението не е регистрирано по ЗДДС. 

Таксата включва: Присъствено или online провеждане на квалификационното мероприятие, две кафе паузи, материали и удостоверение за участие в семинара – 8 академични часа Продължаващо Професионално Развитие.

Заплаща се до 30.06.2022 г. по следната банкова сметка:

IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД клон Денкоглу
Основание: участие в семинар на 02.07.2022 г.

Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие и регистрационна карта по приложения образец се изпращат на имейл office@okobg.com не по-късно от 30.06.2022 г

Семинарът ще се проведе в:  „Рослин Сентръл Парк Хотел София”. Адрес: 1463 София, бул. Витоша № 106.  Присъствената форма е ограничена до 40 участника.

На регистрираните за online участие ще бъде изпратен линк на посочения имейл за включване в семинара. Изписвайте точно и ясно вашият имейл адрес в регистрационната карта. Линията ще бъде отворена в деня на семинара – 02.07.2022 г., в 9.15 часа. 

www.okobg.com
office@okobg.com

Свалете Регистрационната карта от ТУК
Свалете Програмата от ТУК

Отминало събитие
Брой места 40 (40 останали)
  • Рослин Сентръл Парк Хотел София
  • бул. Витоша № 106
  • София
  • 1463

Детайли за събитието

  • 2 юли, 2022 09:30   -   16:30
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top