УЕБИНАР: АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ – АВАНСОВО ПЛАТЕНИ НАЕМИ, ЦЕСИЯ НА НАЕМ, ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ – 23 април 2021 г., 09.00 – 14.00 ч.

Дата на събитието:

23 април, 2021

Час на събитието:

09:00

Локация

Онлайн

П О К А Н А

за участие в уебинар на тема

„АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ – АВАНСОВО ПЛАТЕНИ НАЕМИ,

ЦЕСИЯ НА НАЕМ, ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ“
Онлайн, 23 април 2021 г., 09.00 – 14.00 ч.

 

Оценителите на недвижими имоти трябва добре да познават основните принципи на наемните договори и произтичащите от тях права и задължения, които могат да повлияят върху стойността на недвижимия имот.
Много наемодатели изискват от наемателите да плащат авансово наем при подписване на договор за наем, като най-честата ситуация е предплащането на наема за последния месец.Проблеми на практика съществуват при определяне на основния елемент на договора за наем – наемната цена. Текущият наем може да се различава от пазарния наем. Може наемателят да е платил капитална сума при подписването на наемния договор или да се е съгласил да направи някакви подобрения на имота в замяна на отстъпка от плащания наем за целия срок на наемните отношения или до първото преразглеждане на наемите. Обратно, на наемодателя може да се налага да предложи някакъв стимул, за да привлече наемател в имота. Стимулът може да бъде свободен (гратисен) от наем период, паричен стимул или договореност за “частична размяна”. Която и ситуация да съществува, важно е да използва подходящи техники за разплитане на условията на капиталните плащания или вземания, за да определи лежащата в основата наемна стойност или същинския доход от имота, а от там и неговата стойност. В някои случаи се заплаща голяма част или цялата сума на бъдещия наем. Такива случай, например, са:учредяване на право на ползване за определен период от време или цесия (прехвърляне на правата) на наемите от наемодателя на трето лице, както и при откупуване на правата в случай на печеливш наемен договор (наемната цена е под пазарната). На практика във връзка със сделките с недвижими имоти, това е авансово платена капитална сума, която се плаща вместо наема. Авансовите плащания не винаги са парични, те може да са уговорени строително монтажни работи
или подобрения.
ЛЕКТОР – инж. Петър Савов
Лекторът е магистър от УАСГ по: промишлено и гражданско строителство, управление на земи и имоти и международни икономически отношения. Правоспособен оценител на недвижими имоти, на търговски предприятия и вземания и на машини и съоръжения. Над 20 годишен опит в оценяването, вкл. приватизационни и пазарни оценки на редица големи предприятия и обособени части. Вещо лице към Софийски градски съд и Административен съд – София. Лектор в курсове и семинари по оценка на недвижими имоти.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА: 60 (шестдесет) лв.
За членовете на Сдружение „ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ“: 40 (четиридесет) лв. Сдружението не е регистрирано по ЗДДС.
Таксата включва: Провеждане на квалификационното онлайн мероприятие, материали и удостоверение за за участие в семинара (5 академични часа Продължаващо Професионално Развитие).
Заплаща се до 22.04.2021 г. по следната банкова сметка:
ОКО – ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛТАЦИИ ОЦЕНКИ
IBAN: BG94 SOMB 9130 1068 1130 01
BIC: SOMBBGSF
Общинска банка АД, клон Денкоглу
Основание: Участие в уебинар на 23.04.2021 г.
Регистрационна карта по приложения образец и Копие от платежно нареждане за преведена такса за участие се изпращат на имейл office@okobg.com не по-късно от 22.04.2021 г. до 13 часа.
На регистрираните участници ще бъде изпратен линк за включване в уебинара. Линията ще бъде отворена в деня на уебинара – 23.04.2021 г., в 8.45 часа.

www.okobg.com
office@okobg.com

Свалете Регистрационната карта от ТУК

Свалете Поканата от ТУК

Свалете Програмата от ТУК

 

Отминало събитие
Брой места 0 (0 останали)
  • Онлайн

Детайли за събитието

  • 23 април, 2021 09:00   -   15:30
Сподели събитието
Добави към своя календар

Заглавие

Контакти:

1000 София, ул Цар Асен 16

Web: OKO BG

Go to Top